Blog

Wycena nieruchomości charakteryzuje się najbardziej kompleksowym podejściem do nieruchomości ze wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. W tym miejscu znajdziesz dużą dawkę wiedzy z branży nieruchomości i samej wyceny, informacje o metodologii wyceny nieruchomości, studium przypadków (case study), ciekawostki i inne tematy związane z nieruchomościami. 

Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie...

Podejście mieszane zawiera elementy innych podejść tj. podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego. Przy zastosowaniu podejścia mieszanego otrzymuje się wartość rynkową.

Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. W podejściu kosztowym określa się...

Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych strumieni zmiennych dochodów przewidywanych i możliwych do uzyskania z nieruchomości...

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości...

Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, którego wysokości nie można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów tak jak...

Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy. Pod warunkiem, że...

Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego i możliwego do osiągnięcia dochodu...

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się, z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych...

W metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, kolejno z min. 3 nieruchomościami podobnymi. Wartość określa się poprzez...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz