Blog

Technika kapitalizacji prostej w wycenie nieruchomości

podejściu dochodowym stosuje się metodę inwestycyjną i metodę zysków. W obu metodach można zastosować jedną z dwóch technik wyceny:

Poniżej opisano zasady stosowania techniki kapitalizacji prostej w wycenie nieruchomości. 

technika kapitalizacji prostej w wycenie nieruchomości, kapitalizacja dochodu w nieruchomości

Technika kapitalizacji prostej

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub iloraz stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji.

Technika kapitalizacji prostej - Nota interpretacyjna

Zgodnie z Notą interpretacyjną “Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”  technikę kapitalizacji prostej można stosować w przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy stanu nieruchomości wynika, iż zasadne jest przyjęcie założenia, że dochód przyjmowany do kapitalizacji jest stabilny w nieskończenie długim okresie. Możliwe zmiany poziomu dochodu, wynikające ze zmian na rynku nieruchomości, uwzględnia się w stopie kapitalizacji.

Stopa kapitalizacji i współczynnik kapitalizacji

 • Wartość współczynnika kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków, poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, z dochodów możliwych do uzyskania z tych nieruchomości podobnych. Jeżeli współczynnik kapitalizacji wynosi 12 to oznacza, że zwrot środków wynosi 12 lat.
 • Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości. Przy obliczaniu dochodów nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. 
 • W przypadku braku danych z rynku nieruchomości stopę kapitalizacji określa się na podstawie stopy dyskontowej z uwzględnieniem przewidywanych zmian w poziomie dochodów z nieruchomości podobnych. Stopę kapitalizacji określa się z zachowaniem zasady współmierności do sposobu obliczania dochodów z nieruchomości.
 • Zalecanym sposobem określania stopy kapitalizacji jest obliczenie jej jako ilorazu dochodu operacyjnego netto, możliwego do uzyskania na rynku, i ceny rynkowej nieruchomości. Przyjęta do obliczeń stopa kapitalizacji powinna uwzględniać w szczególności różnicę w poziomie ryzyka pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami stanowiącymi przedmiot analizy stóp kapitalizacji.
 • Podstawowymi czynnikami ryzyka, wpływającymi na poziom stopy kapitalizacji, są między innymi:
  • lokalizacja,
  • stan techniczny,
  • standard użytkowy,
  • wiarygodność najemców,
  • warunki umów najmu obciążające wycenianą nieruchomość,
  • wielkość budynków i ich funkcje,
  • ochrona konserwatorska.
 • Przyjęty w wycenie poziom stopy kapitalizacji powinien uwzględniać również ryzyko dotyczące zmienności dochodu z wycenianej nieruchomości. 
Stopa zwrotu z inwestycji, współczynnik kapitalizacji, dochód z nieruchomości, technika kapitalizacji prostej

Jak określić wartość nieruchomości przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej?

W technice kapitalizacji prostej stosowanej w metodach zysku i inwestycyjnej mieszących się w podejściu dochodowym rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową nieruchomości.  Wartość ta określana jest jako iloczyn dochodu operacyjnego netto (DON) i odpowiedniego współczynnika kapitalizacji (Wk) lub iloraz wyżej opisanego dochodu i odpowiedniej stopy kapitalizacji (R). 

Technika kapitalizacji prostej – wzór: 

technika kapitalizacji prostej wzór, wycena nieruchomości podejście dochodowe wzór, metoda inwestycyjna
technika kapitalizacji prostej wzór cz.2, wycena nieruchomości podejście dochodowe wzór, metoda inwestycyjna

Odejście od noty

Zasad wyceny przedstawionych w Nocie interpretacyjnej “Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” nie należy traktować jako jedynych możliwych do zastosowania przy wykorzystaniu podejścia dochodowego. Prezentowane rozwiązania nie obejmują także wszystkich sytuacji, z jakimi może spotkać się rzeczoznawca majątkowy podczas wyceny. 

Czytaj także...

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz