Blog

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności związane z wyceną nieruchomości. Jeżeli działalność wykonywana jest przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, podlega on również odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby. 

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy, obowiązkowe ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego, suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, załącznik do operatu, Polisa ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego jako załącznik do operatu szacunkowego

Kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości. 

Polisę ubezpieczeniową OC rzeczoznawcy majątkowego załącza się również w przypadku potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, a także w odniesieniu do opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego

Jaka jest minimalna kwota ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego?

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia rzeczoznawcy majątkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia rzeczoznawcy, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach członkowskich.

Na dzień pisania tego artykułu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. 2019 poz. 805).

Zgodnie z tym Rozporządzeniem minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC rzeczoznawcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. 2019 poz. 805) definiuje zakres OC rzeczoznawcy majątkowego oraz informuje co powinna obejmować polisa OC, a czego nie obejmuje. 

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy musi obejmować:

 • Wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy, której przedsiębiorca / rzeczoznawca majątkowy jest stroną.
 • Umowa może dotyczyć określania wartości nieruchomości, a także maszyn i rządzeń trwale związanych z nieruchomością.
 • Umowa może polegać na wykonaniu operatu szacunkowego, ale też opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczące:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; 
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • OC obejmować musi szkody wyrządzone działaniem, ale też zaniechaniem ubezpieczonego w związku z wykonywaniem w/w umowy. 

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy nie obejmuje szkód: 

 • wyrządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego po pozbawieniu go uprawnień zawodowych, a także w okresie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Czytaj także...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz