Blog

Kim jest i co robi rzeczoznawca majątkowy?

Kim rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy nabywa prawo do wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego “rzeczoznawcy majątkowego” z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. 

rzeczoznawca majątkowy kalkulacja wartości na komputerze, wycena przy biurku

Co robi rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy zawiera określone przepisami prawa elementy, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego. Więcej o operacie szacunkowym przeczytasz tutaj. 

Czy rzeczoznawca majątkowy wykonuje tylko operaty szacunkowe?

W swojej pracy rzeczoznawca majątkowy najczęściej sporządza operaty szacunkowe, które zawierają określenie wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać inne opracowania, ekspertyzy i raporty, które nie stanowią operatu szacunkowego. Opracowania te mogą dotyczyć:

 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; 
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; 
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; 
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; 
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; 
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; 
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

W jaki sposób rzeczoznawca majątkowy wykonuje swój zawód?

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Prowadzenie działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu szacowania nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy może wykonywać swój zawód : 

1) prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, 

2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Jakie są obowiązki rzeczoznawcy majątkowego?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami art. 175 Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. 

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku przechowuje się przez okres 5 lat. 

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. (Art. 175 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej

Reguły postępowania rzeczoznawcy majątkowego

Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Podstawowym KSWP  Ogóle reguły postępowania:

 • Przyjmując zamówienie na wykonanie wyceny, opracowania lub ekspertyzy, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy powinien uzgodnić z zamawiającym przedmiot, zakres i cel wyceny, opracowania lub ekspertyzy. 
 • Rzeczoznawca majątkowy nie powinien podejmować czynności zawodowych, które wykraczałyby poza jego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe.  
 • Rzeczoznawca majątkowy powinien dokonać oceny żądań zamawiającego, biorąc przy tym pod uwagę istotne okoliczności zlecenia, a formułując opinie nie powinien ulegać wpływom innych osób. 
 • Rzeczoznawca majątkowy powinien dbać o ochronę swojej niezależności i unikać konfliktu interesów, odmawiając przyjmowania jakichkolwiek korzyści, które mogłyby naruszać jego niezależność, uczciwość i obiektywizm przy wykonywanych czynnościach lub mogłyby być postrzegane jako naruszające te zasady.  
 • Rzeczoznawca majątkowy powinien postępować uczciwie oraz dążyć do zapewnienia zaufania do swojej pracy, zachowując obiektywizm, w szczególności przy gromadzeniu, ocenianiu i przekazywaniu informacji oraz wykonywaniu wszelkich innych czynności.
 • Rzeczoznawca majątkowy powinien przedkładać obiektywizm ponad interesy własne i swojego środowiska oraz nie powinien angażować się w działania sprzeczne z prawem lub podważające zaufanie do pracy rzetelnego rzeczoznawcy majątkowego.
 • Reputacja rzetelnego i profesjonalnego rzeczoznawstwa majątkowego jest jedną z najwyższych wartości środowiska i musi być chroniona poprzez etyczne zachowanie i działanie jednostki.  -Szczególna staranność, do zachowania której zobowiązany jest rzeczoznawca majątkowy podczas wykonywania działalności zawodowej, polega w szczególności na:
  • dokonywaniu wszelkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania powierzonych obowiązków, a w tym między innymi dokonania oględzin nieruchomości, 
  • przedstawianiu zamawiającemu, operatu szacunkowego, opracowania lub ekspertyzy w formie uporządkowanej, umożliwiającej prześledzenie toku rozumowania rzeczoznawcy majątkowego oraz przyjętych przez niego założeń, 
  • wskazaniu przyczyn, z powodu których dana czynność nie została wykonana, lub też została wykonana w ograniczonym zakresie. 

Rzeczoznawca majątkowy a biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości

W trakcie postępowań sądowych wiele osób spotyka się z koniecznością wykonania opinii przez biegłego sądowego. Opinie te mogą być wydawane w różnym zakresie, przez biegłych w różnych dziedzinach i branżach. W postępowaniach sądowych, w których znaczenie ma wartość nieruchomości najczęściej powoływany jest biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości. Osoby które wcześniej spotkały się z wyceną nieruchomości wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego np. dla celów kredytowych mogą zastanawiać się czym różni się biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości od takiego rzeczoznawcy. 

Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości to rzeczoznawca majątkowy wpisany na listę biegłych sądowych. Biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. W związku z czym różnica między rzeczoznawcą majątkowym, a biegłym w zakresie szacowania nieruchomości polega na wpisie rzeczoznawcy na listę biegłych sądowych danego sądu. 

Czytaj także...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz