Słownik pojęć

Wykaz i objaśnienie podstawowych pojęć z którymi można spotkać się w trakcie wyceny nieruchomości oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyceną nieruchomości. 

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością nadane przez odpowiedniego ministra, na podstawie odbytej praktyki zawodowej oraz zdanego egzaminu państwowego. Rzeczoznawca majątkowy to licencjonowany zawód zaufania publicznego, podlegający ochronie prawnej i regulowany przez przepisu Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy z  prawa, budownictwa, geodezji, ekonomii, leśnictwa, rolnictwa i innych dziedzin. 

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. na potrzeby kredytu hipotecznego, podziału majątku, w trakcie spraw sądowych albo w celach skarbowych, podatkowych, księgowych lub aportu do spółki).

Szacowanie nieruchomości to czynności wykonywane przez rzeczoznawcę majątkowego, związane z określeniem wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest autorską opinią w wartości nieruchomości sporządzoną na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym. Operat zawiera dane dotyczące podstaw prawnych, metodologii, zakresu wyceny, celu wyceny, uwarunkowań czynności, a także opis stanu nieruchomości (w tym stanu prawnego oraz techniczno-użytkowego), analizę i charakterystykę rynku oraz przedstawia proces i tok obliczeń, a także wynik końcowy. 

Oględziny nieruchomości inaczej nazywane są wizją na nieruchomości lub rzadziej lustracją nieruchomości. Oględziny to proces w trakcie którego rzeczoznawca majątkowy ogląda i weryfikuje całą nieruchomość wewnątrz i z zewnątrz, pozyskuje informacje o nieruchomości, wykonuje dokumentację fotograficzną, weryfikuje zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym nieruchomości. 

Przez stan nieruchomości należy rozumieć: stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w której nieruchomość jest położona.

Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

Należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

Opracowanie kartograficzne zawierające szereg informacji niezbędnych do sporządzenia innych map, w tym mapy do celów projektowych. Mapa pokazuje przebieg granic oraz numery nieruchomości, wskazuje położenie budynków wraz z konturem, wskazuje przebieg ulic, dróg publicznych, zbiorników wodnych, a także innych obiektów budowlanych.

System informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami

Wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

Niewielkie obiekty, w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych, przy przyjęciu następujących założeń:

  • strony umowy były od siebie niezależne,
  • strony umowy nie działały w sytuacji przymusowej
  • strony umowy miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
  • upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku
  • upłynął czas niezbędny do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniowa jest to wartość, którą określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeśli wymagają tego przepisy szczególne. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli w mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 46 § 1 ). 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności.

Nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej (gruntowej lub budynkowej), w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Co do zasady, nieruchomością lokalową może być samodzielny lokal.

Nieruchomość budynkowa to budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej i jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności.  

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli wyodrębnionych w tym budynku lokali.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym nieruchomość rolna to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Nieruchomość podobna to nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.

Samodzielny lokal mieszkalny to  wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne

Pomieszczenie przynależne to pomieszczenie, które stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet w przypadku gdy dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu. Pomieszczeniem przynależnym do konkretnego lokalu jest tylko i wyłącznie to pomieszczenie, które zostało wskazane do wyłącznego użytkowania przez właściciela tego lokalu. Przykładem pomieszczenia przynależnego może być piwnica, komórka lokatorska, strych pod warunkiem, że pomieszczenia te zostały uwzględnione w procesie wyodrębniania nieruchomości lokalowej.

Odrębna własność lokalu oznacza, że lokal jest odrębnym od gruntu i od budynku w którym się znajduje przedmiotem własności. Jednakże nie może ona istnieć samodzielnie, gdyż wraz z nią związane są prawa do współposiadania części budynku i prawa do gruntu pod budynkiem oraz innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. 

Rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste pozwalają ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Księgi wieczyste składają się z czterech działów. 

Wypis z rejestru gruntów to zestawienie tabelaryczne, które zawiera komplet informacji dotyczącej danej działki, budynku czy też lokalu. Dokument ten może zostać wydany w wersji pełnej lub uproszczonej, jednak zawsze musi zostać podpisany przez uprawnionego do wydania rejestru pracownika.

Zadzwoń
lub napisz

i.basinska@estima-wyceny.pl