Blog

Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

W 2008 roku Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uchwaliła Kodeks Etyki Zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Kodeks ten nie jest przepisem prawa, ale zawiera szereg zbiór zasad i norm działania, jakimi powinien kierować się rzeczoznawca majątkowy wykonując swój zawód. 

Kodeks etyki zawodowej

Zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej uchwalonym na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM 24 września 2008 r. Nr Uchwały 13/08 rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do

 1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
 2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
 4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
 5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
 6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
 7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
 8. Dbałości o godność zawodu.
 9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.
 10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.
Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawca majątkowy infografika

Zasady stosowania kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych

(Uchwała nr 23/2008 Rady Krajowej PFSRM z dnia 8-9  XII 2008 r.  –  obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.)

I. Zasady Podstawowe - kodeks etyki

1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni kierować się rzeczoznawcy majątkowi, w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy.

2. Normy zawarte w Kodeksie Etyki, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa.

3. Naruszeniem godności jest każde postępowanie rzeczoznawcy, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć wobec opinii publicznej.

4. Rzeczoznawca majątkowy obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań w działalności zawodowej, wykonywanej zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, które mogłyby szkodzić opinii o zawodzie rzeczoznawcy.

5. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód w sposób samodzielny, w ramach swoich uprawnień zawodowych oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego i standardów zawodowych.

II. Wykonywanie Zawodu - kodeks etyki

 6. Wykonując zawód, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 1. rzetelności w postępowaniu i uczciwości wobec klienta
 2. bezstronności i poszanowaniem prawa
 3. odpowiedzialności za powierzone zadanie
 4. obiektywizmu w zakresie udzielanych porad i opinii
 5. dbałości o godność zawodu
 6. zachowania tajemnicy zawodowej.

7.  Rzeczoznawca majątkowy nie jest związany żądaniami zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

8. Rzeczoznawca majątkowy odpowiada za treść i formę opracowań, których jest autorem.

9. Rzeczoznawca majątkowy powinien wykonywać tylko takie czynności z zakresu praktyki zawodowej, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.

III. Wyłączenie od czynności - kodeks etyki

10. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wyłączenia się od wszelkich czynności zawodowych, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności rzeczoznawcy majątkowego.

Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, zespół współpraca

IV. Obowiązki wobec klienta - kodeks etyki

11. Obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników na zasadach obowiązujących jego samego,.

12. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest zapewnić klientom warunki swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy.

13. Rzeczoznawca majątkowy nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której byłby uzależniony od klienta; w szczególności nie wolno mu zaciągać od klienta pożyczek lub korzystać nieodpłatnie z jego usług.

V. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego wobec innych rzeczoznawców majątkowych - kodeks etyki

14. Wzajemne stosunki pomiędzy rzeczoznawcami powinny cechować koleżeństwo, wzajemna lojalność i współpraca. Rzeczoznawcy majątkowi powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

 15.

 1. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz wyrażania wobec osób trzecich negatywnych opinii o opracowaniach innych rzeczoznawców.
 2. Postanowienia ustępu 1 nie naruszają praw rzeczoznawcy do formułowania własnej opinii o wartości przedmiotu wyceny poprzez wykonanie na zlecenie operatu szacunkowego.
 3. Postanowienia ustępu 1 nie naruszają praw rzeczoznawcy do formułowania oceny i wniosków w ramach kompetencji prawnych właściwych podmiotów.

 16.

 1. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji
 2. Nieuczciwa konkurencja może przejawiać się:
  1. w oferowaniu pracy za wynagrodzenie zaniżone, nie uwzględniające możliwości wykonania niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa,
  2. w zaniechaniu żądania niezbędnej dokumentacji lub rezygnacji z innych wymagań, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie czynności zawodowych.

17. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz prowadzenia nieuczciwej reklamy bądź promocji, sprzecznej z godnością zawodu, szkodzącej innym rzeczoznawcom bądź ich działalności.

 18.

 1. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, a w szczególności:

1) narzucania komukolwiek swoich usług,

2) postępowania niezgodnie z zasadami lojalności wobec innych rzeczoznawców.

 1. Rzeczoznawcy majątkowemu nie wolno wręczać komukolwiek lub przyjmować od kogokolwiek honorarium, prowizji albo innej korzyści za polecenie jego usług.

VI. Postanowienia końcowe - kodeks etyki

 19.

 1. Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dostosują do niniejszego Kodeksu postanowienia dotyczące zasad etyki zawodowej rzeczoznawców, określone w ich regulaminach i statutach.
 2. Postępowanie wyjaśniające z tytułu naruszenia Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej prowadzone są na podstawie Regulaminów i Statutów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w którym zrzeszony jest taki rzeczoznawca.

 20.

 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych uchwalone przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 8 grudnia 2008 r. , wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszych Zasad traci moc Kodeks uchwalony przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 9 września 2004r.

Czytaj także...

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz