Blog

Metoda inwestycyjna w podejściu dochodowym

Rzeczoznawca majątkowy określając wartość nieruchomości w operacie szacunkowym przy zastosowaniu podejścia dochodowego można zastosować jedną z dwóch  metod:

dochód z nieruchomości komercyjnej, wycena nieruchomości, obliczenia, podejście dochodowe, metoda inwestycyjna

Metoda inwestycyjna

Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy. Pod warunkiem, że wysokość tego czynszu można ustalić na podstawie analizy rynku w zakresie kształtowania się stawek tych czynszów. Metodę inwestycyjną stosuje się do wyceny np. lokali usługowych, hal magazynowych, biur i biurowców.

Metoda inwestycyjna - Nota interpretacyjna

Zgodnie z notą interpretacyjną “Zasady podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” w metodzie inwestycyjnej podstawą obliczania dochodu z nieruchomości są:

  • wpływy czynszowe, uzyskiwane z najmu, dzierżawy i innych praw do nieruchomości

  • wpływy pozaczynszowe  np. dochody z udostępnienia nieruchomości na plansze reklamowe, anteny telefonii komórkowych, bankomaty, parkingi.

Zasady stosowania metody inwestycyjnej

Poniżej przedstawiono zasady stosowania metody inwestycyjnej ustalone na podstawie Noty interpretacyjnej “Zasady podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”. Należy jednak pamiętać, że w/w nota nie jest przepisem prawa, jest zbiorem zasad rekomendowanych do stosowania. 

 • Dochody z nieruchomości obejmują wpływy z czynszów i wpływy pozaczynszowe możliwe do uzyskania przez typowego, przeciętnie efektywnie działającego, właściciela lub innego użytkownika.
 • Źródłem informacji o wysokości dochodów z nieruchomości są dane rynkowe.
 • W przypadku, gdy wyceniana nieruchomość obciążona jest prawami zobowiązaniowymi i rzeczowymi, mającymi znaczenie dla oceny wielkości wpływów czynszowych i pozaczynszowych lub dla oceny ryzyka ich uzyskiwania (w szczególności może to dotyczyć czasu trwania umów, zasad rozliczania nakładów dokonanych przez najemców), skutki obciążenia takimi prawami należy uwzględnić w wycenie
 • Określenie wartości rynkowej wymaga analizy obciążeń wycenianej nieruchomości prawami i innymi obowiązkami, wynikającymi z zawartych umów i decyzji administracyjnych, oraz znajomości zasad i warunków zawierania tych umów na danym rynku.
 • Dochody generowane przez nieruchomość wyrażane są w ujęciu realnym, co oznacza, że inflacja nie stanowi podstawy do różnicowania ich przyszłych poziomów
 • Określany w wycenie poziom dochodów z nieruchomości odzwierciedla stan rynku nieruchomości w dniu określania jej wartości.
 • Jeżeli wyceniana nieruchomość lub jej część jest zajmowana przez właściciela, na potrzeby wyceny przyjmuje się, że jest ona wolna i przeznaczona do wynajęcia

Dlaczego analiza umów jest taka ważna?

Zgodnie z w/w zasadami stosowania metody inwestycyjnej w podejściu dochodowym jeżeli nieruchomość obciążona jest umowami lub decyzjami administracyjnymi to należy uwzględnić skutki tych obciążeń w operacie szacunkowym. W związku z czym należy wykonać analizę tych umów i decyzji w zakresie obciążeń analizowanej nieruchomości prawami i obowiązkami, a także w zakresie zasad i warunków zawarcia tych umów. 

Analiza umów i decyzji administracyjnych ma prowadzić do poznania w szczególności:

 • wysokości stawek czynszu (np. umowy najmu na czas określony)
 • sposobu ustalania stawek czynszu
 • zasad indeksacji czynszu
 • wysokości i rodzaju ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości przez właściciela (np. decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej i wysokość opłat rocznych)
 • wysokości i rodzaju ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości przez najemców (ustalenia z umów najmu).
Analiza dokumentów w metodzie inwestycyjnej podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Metoda inwestycyjna - etapy wyceny i poziomy dochodów

W metodzie inwestycyjnej wyróżnia się cztery etapy wyceny, są to tzw. poziomy dochodu ustalane dla wycenianej nieruchomości z uwzględnieniem danych rynkowych. Poniżej opisano poszczególne poziomy dochodu. 

I. Potencjalny dochód brutto (PDB)

Potencjalny dochód brutto (PDB) wyznaczany jest przy założeniu, że potencjał nieruchomości jest wykorzystany w 100%, co oznacza, że nie występują straty z tytułu pustostanów, zwolnień z płatności czynszu i zaległości czynszowych, przy czym szacunek dochodów uwzględnia zasady panujące na danym rynku i stan wycenianej nieruchomości.

(PDB) Potencjalny dochód brutto jest sumą rocznych wpływów czynszowych i pozaczynszowych.

PDB = (miesięczne wpływy czynszowe + miesięczne wpływy pozaczynszowe) x 12 miesięcy

II. Efektywny dochód brutto (EDB)

Efektywny dochód brutto (EDB) obliczany jest z różnicy pomiędzy potencjalnym dochodem brutto a stratami w dochodach, uzasadnionymi rynkowo i stanem wycenianej nieruchomości, np. zwolnieniami w płatnościach, czynszowymi. Straty w dochodach ustala się na podstawie informacji z danego rynku nieruchomości o występujących na odpowiednią datę poziom pustostanów oraz strat spowodowanych zaległościami w czynszu. 

EDB = PDB – straty w dochodach

III. Dochód operacyjny netto (DON)

Dochód operacyjny netto (DON) obliczany jest z różnicy pomiędzy efektywnym dochodem brutto a wydatkami operacyjnymi związanymi z utrzymaniem danej nieruchomości, których rodzaj i poziom wynikają z warunków rynkowych.

DON = EDB – wydatki operacyjne

Czym są wydatki operacyjne dowiesz się na grafice i w treści artykułu „Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości”.

IV. Kapitalizacja dochodu

Przekształcanie dochodu z nieruchomości w wartość nieruchomości nazywane jest kapitalizacją dochodu. Do kapitalizacji dochodu zaleca się wykorzystanie dochodu operacyjnego netto (DON). 

Do kapitalizacji dochodu wykorzystuje się odpowiednie stopy zwrotu:

 • stopę kapitalizacji
 • stopę dyskontową. 

Stopa kapitalizacji odwzorowuje dochód inwestora na kapitale zaangażowanym w nieruchomość oraz zwrot wyłożonego kapitału. 

Stopa dyskontowa odwzorowuje dochód inwestora na kapitale zaangażowanym w nieruchomość.

WR = DON / R 

lub 

WR = DON x Wk

gdzie: 

WR – wartość rynkowa nieruchomości

DON – dochód operacyjny netto 

R – stopa kapitalizacji

Wk – współczynnik kapitalizacji

Więcej o metodach stosowanych w podejściu dochodowym oraz o tym kiedy stosować metodę inwestycyjną a kiedy metodę zysków w wycenie nieruchomości dowiesz się w artykule „Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości”. 

Czytaj także...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz