Blog

Czy rzeczoznawca majątkowy może stracić uprawnienia zawodowe?

Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone kary dyscyplinarne, w tym nawet utrata uprawnień zawodowych. W tym artykule przeczytasz jakie kary dyscyplinarne grożą rzeczoznawcy majątkowemu. 

kara dyscyplinarna, utrata uprawnień zawodowych, kary dyscyplinarne rzeczoznawcy majątkowego

Co grozi rzeczoznawcy majątkowemu czyli odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy

Kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej, które mogą zostać nałożone na rzeczoznawcę majątkowego to:

  • upomnienie
  • nagana
  • zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku lub do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;  
  • pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie lub pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.

Sposób wykonania kary dyscyplinarnej dla rzeczoznawcy majątkowego

Wykonanie kary dyscyplinarnej następuje przez wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

utrata uprawnień, odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, kary dyscyplinarne

Pozbawienie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy może zostać pozbawiony uprawnień zawodowych również w następujących przypadkach:  

  1. utrata zdolności do czynności prawnych; 
  2. skazanie za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 
  3. sądowy zakaz wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego; 
  4. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, który to zakaz został wydany przez sąd. 

Pozbawienie uprawnień zawodowych, następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Rzeczoznawca, którego dotyczy orzeczenie sądu, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Osoba pozbawiona uprawnień zawodowych z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu traci prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”.

Czytaj także...

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz