Blog

Czy rzeczoznawca majątkowy może stracić uprawnienia zawodowe?

Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone kary dyscyplinarne. W tym artykule przeczytasz jakie kary dyscyplinarne grożą rzeczoznawcy majątkowemu. 

kara dyscyplinarna, utrata uprawnień zawodowych

Co grozi rzeczoznawcy majątkowemu czyli odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy

Kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej, które mogą zostać nałożone na rzeczoznawcę majątkowego to:

  • upomnienie
  • nagana
  • zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku; 
  • zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym; 
  • pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie; 
  • pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.

Sposób wykonania kary dysciplinarnej

Wykonanie kary dyscyplinarnej następuje przez wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

utrata uprawnień, odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, kary dyscyplinarne

Pozbawienie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

Pozbawienie uprawnień zawodowych następuje również w przypadku: 

  1. utraty zdolności do czynności prawnych; 
  2. skazania za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 
  3. sądowego zakazu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego; 
  4. sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości. 

Pozbawienie uprawnień zawodowych, następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Osoba, której dotyczy orzeczenie sądu, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Osoba pozbawiona uprawnień zawodowych z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu traci prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”.

Czytaj także...

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz