Blog

Metoda wskaźników szacunkowych gruntów w wycenie nieruchomości

W podejściu mieszanym stosuje się:

Poniżej opisano procedurę postępowania przy zastosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów do wyceny nieruchomości rolnych i leśnych.

las, nieruchomość o przeznaczeniu na cele leśne, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena lasu Poznań

Metoda wskaźników szacunkowych gruntów

 • Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, w przypadku braku transakcji rynkowych, stosuje się metodę wskaźników szacunkowych gruntów.
 • Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntu wartość gruntu określa się jako iloczyn wskaźnika szacunkowego 1ha gruntu i ceny 1 decytony ziarna żyta albo ceny 1m3 drewna.
  • Cenę ziarna żyta przyjmuje się z rynku lokalnego.
  • Cenę drewna, skorygowaną o koszty jego pozyskania i przemieszczenia do miejsca odbioru transportem mechanicznym, przyjmuje się z rynku lokalnego albo nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomości lub nadleśnictw sąsiednich.
  • Cenę drewna przyjmuje się jako średnią ważoną z uwzględnieniem rodzaju sortymentów sprzedawanego drewna.
 • Klasy gruntów przyjmuje się według danych z katastru nieruchomości, a przy określaniu typów siedliskowych lasów wykorzystuje się dane z planów urządzenia lasów. Okręg podatkowy przyjmuje się według przepisów o podatku rolnym.
 • Wskaźniki szacunkowe gruntów, w zależności od klasy gruntu lub grupy typu siedliskowego lasu okręgu podatkowego, określa tabela – wskaźniki szacunkowe gruntów.

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne - metoda wskaźników szacunkowych gruntów

Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów do wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele rolne uwzględnia się następujące cechy:

 • położenie w stosunku do głównych dróg
 • jakość drogi dojazdowej
 • zagrożenie erozją
 • trudność upraw
 • kulturę rolną
 • wielkość zanieczyszczeń środowiska
 • strukturę użytków gruntowych
 • występowanie urządzeń melioracyjnych
 • występowanie infrastruktury utrudniającej agrotechnikę.
wycena nieruchomości rolnej, nieruchomość przeznaczona na cele rolne, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena roli

Nieruchomości przeznaczone na cele leśne - metoda wskaźników szacunkowych gruntów

Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów do wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele leśne uwzględnia się następujące cechy:

 • stopień degradacji siedliska leśnego
 • szkodliwe oddziaływanie przemysłu na drzewostan
 • masowe występowanie szkodników
 • położenie w stosunku do siedlisk i głównych dróg
 • możliwość przemieszczenia drewna do miejsca odbioru transportem mechanicznym
 • jakość dróg dojazdowych
 • rodzaje gruntów przyległych
 • walory rekreacyjne.
wycena lasu, las, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena nieruchomości przeznaczonej na cele leśne

Czytaj także...

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz