Blog

Metoda wskaźników szacunkowych gruntów w wycenie nieruchomości

W podejściu mieszanym stosuje się:

Poniżej opisano procedurę postępowania przy zastosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów do wyceny nieruchomości rolnych i leśnych.

las, nieruchomość o przeznaczeniu na cele leśne, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena lasu Poznań

Metoda wskaźników szacunkowych gruntów

 • Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, w przypadku braku transakcji rynkowych, stosuje się metodę wskaźników szacunkowych gruntów.
 • Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntu wartość gruntu określa się jako iloczyn wskaźnika szacunkowego 1ha gruntu i ceny 1 decytony ziarna żyta albo ceny 1m3 drewna.
  • Cenę ziarna żyta przyjmuje się z rynku lokalnego.
  • Cenę drewna, skorygowaną o koszty jego pozyskania i przemieszczenia do miejsca odbioru transportem mechanicznym, przyjmuje się z rynku lokalnego albo nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomości lub nadleśnictw sąsiednich.
  • Cenę drewna przyjmuje się jako średnią ważoną z uwzględnieniem rodzaju sortymentów sprzedawanego drewna.
 • Klasy gruntów przyjmuje się według danych z katastru nieruchomości, a przy określaniu typów siedliskowych lasów wykorzystuje się dane z planów urządzenia lasów. Okręg podatkowy przyjmuje się według przepisów o podatku rolnym.
 • Wskaźniki szacunkowe gruntów, w zależności od klasy gruntu lub grupy typu siedliskowego lasu okręgu podatkowego, określa tabela – wskaźniki szacunkowe gruntów.

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne - metoda wskaźników szacunkowych gruntów

Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów do wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele rolne uwzględnia się następujące cechy:

 • położenie w stosunku do głównych dróg
 • jakość drogi dojazdowej
 • zagrożenie erozją
 • trudność upraw
 • kulturę rolną
 • wielkość zanieczyszczeń środowiska
 • strukturę użytków gruntowych
 • występowanie urządzeń melioracyjnych
 • występowanie infrastruktury utrudniającej agrotechnikę.
wycena nieruchomości rolnej, nieruchomość przeznaczona na cele rolne, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena roli

Nieruchomości przeznaczone na cele leśne - metoda wskaźników szacunkowych gruntów

Przy stosowaniu metody wskaźników szacunkowych gruntów do wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele leśne uwzględnia się następujące cechy:

 • stopień degradacji siedliska leśnego
 • szkodliwe oddziaływanie przemysłu na drzewostan
 • masowe występowanie szkodników
 • położenie w stosunku do siedlisk i głównych dróg
 • możliwość przemieszczenia drewna do miejsca odbioru transportem mechanicznym
 • jakość dróg dojazdowych
 • rodzaje gruntów przyległych
 • walory rekreacyjne.
wycena lasu, las, metoda wskaźników szacunkowych gruntów, wycena nieruchomości przeznaczonej na cele leśne

Czytaj także...

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz