Blog

Jakie są koszty odrolnienia działki?

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej są koszty odrolnienia. W związku z czym w tej publikacji zostanie poruszony ten temat. W dalszej części znajdą się też odpowiedzi na pytania: czy możliwe jest bezpłatne odrolnienie działki? Jakie są kary za brak odrolnienia?

Natomiast w publikacji Odrolnienie działki – procedura krok po kroku została szczegółowo opisana procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. W artykule Wycena nieruchomości dla potrzeb odrolnienia działki czyli jak zmniejszyć opłaty za odrolnienie? opisano w czym może pomóc wycena nieruchomości oraz jak wykonuje się wycenę dla potrzeb odrolnienia. 

koszty odrolnienia działki, kary za brak odrolnienia

Jakie są koszty złożenia wniosku o odrolnienie działki?

Złożenie wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest darmowe.  Jednak pozyskanie niektórych załączników do wniosku może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Przed złożeniem wniosku najlepiej skontaktować się ze starostwem, aby dowiedzieć się jakie załączniki są wymagane dla działki leżącej na danym terenie.

Do wniosku najczęściej załącza się następujące dokumenty:

  • Informacja dotycząca przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzja o warunkach zabudowy (WZ),
  • Wypis z rejestru gruntów, 
  • Projekt zagospodarowania działki z zaznaczonym obszarem do odrolnienia i zestawieniem powierzchni,  
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

W procesie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej konieczny będzie również operat szacunkowy, w którym określono wartość rynkową działki objętej inwestycją. Do czego potrzebna jest wycena w procedurze odrolnienia gruntu oraz jak się wykonuje przeczytasz w artykule Wycena nieruchomości dla potrzeb odrolnienia działki czyli jak zmniejszyć opłaty za odrolnienie?  

 

Złożenie wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest darmowe. Jednak pozyskanie niektórych załączników do wniosku może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Przed złożeniem wniosku najlepiej skontaktować się ze starostwem, aby dowiedzieć się jakie załączniki są wymagane dla działki leżącej na danym terenie.

Koszty pozyskania załączników do wniosku o odrolnienie

Informacja dotycząca przeznaczenia w MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozyskuje się w urzędzie miasta lub gminy. Za uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP wymagana jest opłata skarbowa. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 pkt 2 z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych, obowiązek zapłaty powstaje w momencie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Obecnie, na dzień pisania tego artykułu, za zaświadczenie  pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych. W większości urzędów dostępne są gotowe formularze wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP. Pobierz przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (.pdf) lub (.docx)

W przypadku gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) do wniosku należy załączyć decyzję o warunkach zabudowy (WZ).

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów uzyskuje się w starostwie powiatowym. W celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów należy złożyć w urzędzie  wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów (pobierz). Koszt pozyskania wypisu z rejestru gruntów wynika z tabeli nr 11 w załączniku  do Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Aktualnie, na dzień pisania tego tekstu, stawka podstawowa za wydanie wypisu z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego wynosi 40zł, a w przypadku dokumentu drukowanego – 50zł. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej to koszt 140zł, a wypis i wyrys w postaci drukowanej kosztuje 150zł. Stawka podstawowa za uproszczony wypis z rejestru gruntów wynosi 15zł. Uproszczony wypis z rejestru gruntów nie zawiera adnotacji dotyczącej jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do  oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu. 

koszt wypisu z rejestru gruntów, operat szacunkowy Poznań, wypis i wyrys

Projekt zagospodarowania działki z zaznaczonym obszarem do odrolnienie i zestawieniem powierzchni

Projekt zagospodarowania działki powinien zawierać mapę do celów projektowych przygotowaną przez geodetę oraz opis własności gruntów. Należy również pamiętać o zestawieniu powierzchni z zaznaczoną powierzchnią i klasą gruntów przeznaczonych do wyłączenia z produkcji. Załącznik ten związany jest z kosztami pracy geodety. W celu uzyskania informacji o kosztach takiej usługi skontaktuj się z wybranym geodetą. 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości to np. umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny albo odpis księgi wieczystej. Jeżeli właściciel jest w posiadaniu odpowiedniego dokumentu, to pozyskanie tego  załącznika do wniosku nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. Natomiast jeżeli nie jest dostępny dokument potwierdzający własność nieruchomości to można pozyskać odpis księgi wieczystej. Stan księgi wieczystej można zweryfikować bezpłatnie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku konieczności pozyskania odpisu księgi wieczystej należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej można złożyć w oddziale Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Aktualnie, jeśli zostanie wybrana opcja przesłania dokumentu pocztą, to koszt odpisu zwykłego księgi wieczystej wynosi 30zł, a odpisu zupełnego księgi wieczystej 60zł. 

Operat szacunkowy

Jak wspominano wcześniej ważnym dokumentem w procedurze odrolnienia jest operat szacunkowy, w którym określono wartość rynkową działki objętej inwestycją. Dokument ten sporządza rzeczoznawca majątkowy. Procedura sporządzania operatu szacunkowego dla potrzeb odrolnienia gruntu została opisana w publikacji: Wycena nieruchomości dla potrzeb odrolnienia działki czyli jak zmniejszyć opłaty za odrolnienie? 

Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania informacji o  kosztach i terminie wyceny dla potrzeb odrolnienia.  

Ile kosztuje decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej?

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, podobnie jak złożenie wniosku, jest bezpłatna. Nie ponosi się opłat za samo uzyskanie decyzji. Jednak osoba, która otrzymała decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej powinna uiścić jednorazową „należność” oraz „opłaty roczne”. Obowiązek poniesienia tych kosztów odrolnienia powstaje w momencie faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji. 

Kary pieniężne za brak odrolnienia, koszty odrolnienia działki,

Koszty odrolnienia działki

Koszty związane z pozyskaniem załączników do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej to dopiero początek wydatków. Bardziej dotkliwe mogą być koszty związane z jednorazową „należnością” oraz „opłatami rocznymi”. Dlaczego należy płacić za odrolnienie gruntu oraz gdzie trafiają opłaty wniesione z tego tytułu dowiesz się w publikacji Odrolnienie działki – procedura krok po kroku

Koszty odrolnienia
- należność za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Należność to jednorazowa opłata, którą należy uiścić za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Opłata ta wyliczana jest na podstawie powierzchni wyłączanych z produkcji gruntów rolnych oraz stawki uzależnionej m.in. od klasy gruntu i pochodzenia gleby.  Należność opłaca się w terminie do 60 dni od momentu, w którym decyzja o wysokości należności stała się ostateczna. 

Stawki, na podstawie których oblicza się należność wynoszą:

Dlaczego wycena nieruchomości jest tak ważna przy odrolnieniu działki?

Operat szacunkowy, w którym określa się wartość nieruchomości jest bardzo istotnym czynnikiem w procesie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego może wpłynąć na całkowity brak należności do opłacenia lub jej znaczne zmniejszenie. Wynika to z faktu, że wyliczona należność za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest pomniejszana o wartość gruntu. Zgodnie z art. 12 pkt. 6 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych: należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Natomiast wartość gruntu oblicza rzeczoznawca majątkowym w operacie szacunkowym. Więcej o wycenie nieruchomości dla potrzeb odrolnienia przeczytasz w artykule: Wycena nieruchomości dla potrzeb odrolnienia czyli jak zmniejszyć opłaty za odrolnienie?

Jeżeli potrzebujesz wyceny nieruchomości na potrzeby odrolnienia gruntu skontaktuj się ze mną. 

Wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego może wpłynąć na całkowity brak należności do opłacenia lub jej znaczne zmniejszenie

Koszty odrolnienia
- opłata roczna za wyłącznie gruntu z produkcji rolnej

Wcześniej opisaną należność za trwałe wyłącznie gruntu z produkcji rolnej można zmniejszyć lub całkowicie zniwelować na podstawie wyceny nieruchomości wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.  Natomiast opłata roczna może być bardzo dotkliwym kosztem odrolnienia. W przypadku trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej opłaty roczne wnosi się przez okres 10 lat. Jeżeli odrolnienie jest czasowe (nietrwałe wyłącznie gruntu z produkcji rolnej) to opłaty roczne wnosi się przez cały okres tego wyłączenia, jednak nie dłużej niż 20 lat od momentu wyłączenia gruntu z produkcji. Jak sama nazwa wskazuje, opłatę roczną płaci się co roku do 30 czerwca.  

Ile wynosi opłata roczna?

Opłata roczna wynosi 10% należności za trwałe wyłącznie gruntu z produkcji rolnej. Istotną kwestią jest fakt, iż opłata roczna nie jest pomniejszana o wartość gruntu. 

Czy można odrolnić działkę za darmo?

Budownictwo mieszkaniowe

Nie ma konieczności wnoszenia jednorazowej należności i opłat rocznych, w przypadku gdy grunt rolny zostanie przeznaczony na cele budownictwa mieszkaniowego i nie zostaną przekroczone limity powierzchni:

  • 500 m² (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego)
  • 200 m² na każdy lokal mieszkalny (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Budownictwo zagrodowe

W przypadku budownictwa zagrodowego koszty odrolnienia również mogą nie wystąpić. Zgodnie z art. 12b Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie powstaje gdy wyłączenie gruntu z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w tym gospodarstwie, ale nie więcej niż 500 m². Właściciel gruntów, o których mowa powyżej, składając wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji, powinien zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi wspomniana zabudowa zagrodowa. W tym przypadku, do wyłączenia gruntów z produkcji nie jest wymagane przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. 

grunty rolne wyłączone z produkcji rolnej na budowę domu, odrolnienie na budowę domu, działka budowlana odrolnienie, koszty odrolnienia

Kary za brak odrolnienia

Przepisy prawa przewidują sankcje w przypadku stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji rolnej niezgodnie z prawem. Koszty odrolnienia są zdecydowanie niższe niż kary za jego brak. Kary mogą być bardzo dotkliwe i mogą wynosić dwukrotność należności. 

W przypadku, gdy grunt przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania na cele nierolnicze zostanie wyłączony z produkcji rolnej bez uzyskania stosowanej decyzji, to decyzja zostaje wydana z urzędu. Jednak w takiej sytuacji trzeba się liczyć z podwyższeniem wysokości należności o 10%. 

Wyżej wymienione kary stosuje się niezależnie od sankcji przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach prawa. 

Kara pieniężna może zostać nałożona również w przypadku podjęcia w zabudowie zagrodowej działalności innej niż rolnicza bez powiadomienia starosty.
W tym przypadku przepisy prawa przewidują karę w wysokości od 5 000zł  do 30 000zł. 

Więcej o odrolnieniu działki przeczytasz w publikacjach:

Czytaj także...

sporządzanie operatu szacunkowego na laptopie, na biurku dokumenty do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest to sporządzona na piśmie opinia o wartości nieruchomości. Operat...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz