Blog

Czy studia podyplomowe „wycena nieruchomości” są potrzebne żeby zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawcą majątkowym posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czy jednak studia podyplomowe z wyceny nieruchomości są niezbędne do uzyskania takich uprawnień? 

jak zostać rzeczoznawcą majątkowym, studia podyplomowe wycena nieruchomości

Kto może zostać rzeczoznawcą mająkowym?

Mając na uwadze przepisy prawa, a przede wszystkim ustawę o gospodarce nieruchomościami uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która: 

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
  2. nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 
  3. posiada wyższe wykształcenie; 
  4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości; 
  5. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
  6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Aczkolwiek istnieją wyjątki od powyższych wymagań w stosunku do kandydatów na rzeczoznawcą majątkowego, które zostały opisane w dalszej części artykułu. Wyjątki te dotyczą w szczególności studiów podyplomowych „wycena nieruchomości” oraz praktyki zawodowej. 

Czy każdy musi odbyć 6 miesięczną praktykę?

Przebieg praktyki zawodowej jest rejestrowany w dzienniku praktyki zawodowej. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej. Jeśli chodzi o koszty to, opłata ta nie powinna przekraczać 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jednakże obowiązek, odbycia co najmniej 6 miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości, nie dotyczy osoby która: 

  1. po pierwsze odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, 
  2. po drugie posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły praktykę zawodową, 
studia podyplomowe wycena nieruchomości, praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości

Czy ukończenie studiów podyplomowych "wycena nieruchomości" jest konieczne?

Obowiązek, ukończenia studiów podyplomowych „wycena nieruchomości” nie dotyczy wszystkich kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego. Studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości, nie są wymagane dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni. 

Czytaj także...

Pytanie jak wybrać podejście, metodę i technikę wyceny nieruchomości, kto wybiera sposób wyceny nieruchomości

Jak wycenia się nieruchomość?

Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Do określenia wartości nieruchomości stosuje się różne...

Oględziny nieruchomości etap

Oględziny nieruchomości

Etap oględzin nieruchomości jest nieodzownym elementem procesu wyceny nieruchomości. Podczas oględzin nieruchomości...

Zapraszam do współpracy

Zadzwoń
lub napisz